Haveforeningen Ålykke's bestyrelse 2018:

Formand :             Carsten Alsing, Bøgehaven  3, tlf 21572705 (efter 16.00)
Næstformand:      Jens Peter S. Gjørup, Aahaven 19,    tlf. 42701328
Kasserer :             Frede Rasmussen, Rosenhaven 6,      tlf. 26294288
Suppleanter:         Ejner Byskov, Aahaven 31
                            Jørgen Nielsen, Aahaven 3

Vurderingsudvalg:  

Kirsten Møller, Aahaven 43
Else Thomsen, Aahaven 39H/F Ålykke - CVR 39474301
Bank: Den Danske Bank, Herning
Mail: haveforeningaalykke@gmail.com

Generalforsamling 2019 H/F Ålykke

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Knud V.Mogensen, som blev valgt.
Dirigenten takkede for valget  - og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var lovlig.

Referat v/Carsten Alsing

2. Formandens beretning:

Formanden, Carsten Alsing, bød velkommen til de fremmødte. Sæson 2018 bød på super vejr, men måske lidt mindre besøg i haverne.. Der blev solgt/skifter ejer i 7 haver og nye medlemmer blev budt velkommen..
Stadig haver til salg, men allerede i år har der været henvendelser på 2-3 haver med mulighed for salg.
Bestyrelsen har kun afholdt åbning og afslutning i 2018, grundet tidligere års minimale tilmeldte. Ingen Skt.Hans eller lign. afholdt, ligesom der ingen tilmeldte var til Kredsfesten.
Fælleshus har været udlejet et par gange, hvilket vi gerne ser fortsætter.
Vandforbruget har været ekstremt i 2018, hvorfor vi får en højere a'conto i år.
Det har knebet med, at medlemmer, der flytter får det oplyst til foreningen, med deraf gener ved aflevering af indkaldelse samt Haveblad. Så husk at ændre adr. ved flyhtning.
Formandes beretning blev godkendt.

3. Foreningens regnskab og budget.

Ved kasserer, Frede Rasmussen, der fremlagde regnskab og budget. Oplyste at der var stigning af kontingent til både Kreds og Forbund, med deraf øgede udgiftger.
Gennemgang af regnskab gav ingen anledning til kommentarer.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Valg.

a. Kasserer, pt. Frede Rasmussen, villig til genvalg. Blev genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem, pt. Gitte Lambæk, trak sig hvis andre stillede op.
Jens P.Gjørup, Aahaven 19, stillede op og blev valgt.
c. 2 Suppleanter, pt. Jørgen Nielsen og Tove Nielsen. Begge genvalgt.
d. 2 revisorsuppleanter for 1 år, pt. Bente Schleicher og Tove Nielsen. Begge genvalgt.
e. 2 Vurderingsmedlemmer for 2 år, pt. Knud Mogensen og Jens P.Gjørup.
Jens P.Gjørup trak sig, da indvalgt til bestyrelsen.
Valgt blev Bente Schleicher, Aahaven 1, og tilmeldt kursus i år.

a. Forhøjelse af vurderingsgebyr. v/bestyrelsen.

Formand gennemgik nuværende vurderingspris på 300 kr - som skal deles mellem 3 vurderingsfolk. Det blev vedtaget at hæve vurderingsgebyret til kr. 600 pr vurdering.
b. Fastsættelse af frist for vurdering af haver. v/bestyrelsen
Vurderingsformand Poul, forklarede omkring vurdering - hvor der skal være mulighed for at afholde ferie mm - og det blev vedtaget, at fristen for vurdering var 4 uger fra anmodning.
c. Krav om brandforsikring . v/bestyrelsen.
Formand oplyste, at der fra 1. jan 2019 var vedtaget i Forbundet, at der skal tegnes mindst brandforsikring for haver med et hus. Det blev oplyst at Forbundet har tilbud om en billig forsikring til et par hundre kr. pr. år, men ikke om hvad det indebar af dækning. Det blev foreslået at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for endelig oplysning om dækning.
d. Indkomne foreslag fra medlem: Jette, Aahaven 19, havde indsendt en side med forslag til diverse tiltag. Disse blev gennemgået og det blev afklaret, at der ikke var egentlige forslag , der kunne stemmes om - men forslagene blev diskuteret.
6. Eventuelt.
Det blev oplyst, at det er Tove, Bøgehaven 24, der står for koordinering af vedligeoldelse af fællesarealer, v/Fælleshus og området deromkring. Og interesserede retter henvendelse til Tove for tildeling af arbejde.

toilettets rengøring varetages af Gitte, Jette og Birthe.

Dirigengen afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede Knud for igen at have forestået hvervet som dirigent.

ref. v/Carsten Alsing

                                          Knud V. Mogensen
                                            underskrevet.

 
ÅBNING FOR VANDET..

Flere har spurgt til hvornår der åbnes for vand. 
Iflg. aktivitetskalender er det d. 13. april - såfremt vejret tillader det.

Men også når det er muligt at få monteret alle vandmålerne..
Der mangler stadig 16 vandmålere, der ikke har kunnet monteres, da haverne har været aflåste..

Venligst ret henvendelse til bestyrelsen for aftale om åbning - så alle målerne kan blive monteret.

med venlig hilsen

Bestyrelsenb

Referat fra generalforsamlingen i H/F Aalykke 16/6 2021
Afgående formand, Bente Petersen bød de øvrige 44 fremmødte fra 34 haver samt kredsformanden, Solveig Andersen, velkommen.
Knud Mogensen valgtes som dirigent. Efter ændring af rækkefølgen af dagsordenens punkter, valgtes et stemmeudvalg bestående af Ellen Marie Sørensen, Tove Nielsen og Rene Baden. Frede Rasmussen valgtes som referent.
Formanden indledte sin beretning med et øjebliks stilhed for at mindes 3 dødsfald siden sidst: Søren Groth, Margit Nielsen og Bendt Jensen.
Af arrangementer i 2020 var på grund af coronaen kun afslutningen med 28 deltagere. Kirsten Jensen holdt af samme grund toilettet rent - fremover er det på eget ansvar at benytte det.
Ved fælleshuset er der malet, ryddet op, fjernet hæk og lagt sten i stedet, samt installeret nyt toilet. Nederste del af Aahaven er blevet reguleret for et bedre fald for at undgå oversvømmelser. Kommunen har fældet træerne ind mod Beredsskabsstyrelsen og grøfften vil blive gravet op i år. En udgift vi skal afholde da grusvejen nu er blevet en privat fællesvej.
Der har det seneste år været ejerskifte i 19 huse. Vurderingssystemet er fra 2021 ændret således, at det altid er folk fra andre foreninger, der vurderer. Haven har fået tinglyst en servitut, som beskriver bebyggelsesregler og gør bestyrelsen ansvarlig for overholdelsen af disse. Sluttede med at gøre opmærksom på, at der er krav om røgalarm i husene.
Kasseren fremlagde regnskabet for 2020, som blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om en årlig lejeforhøjelse med 200 kr. vedtoges.
Budget for 2021 med lejeforhøjelse fa 1/7 2021 kunne herefter fremlægges og blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om at muligt antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 3 til3-5 stemte alle 34 haver for.  Da en vedtægsændring kræver at mindst 2/3 af alle haver (=55) er mødt og at 2/3 af disse (=37) stemmer for kunne forslaget ikke vedtages. Det kræver en ny generalforsamling med 2/3 for af afgivne stemmer.
Carsten Alsing valgtes som ny formand for 1 år da valget sker midt i en 2-års valgperiode.
Som kasserer genvalgtes Frede Rasmussen for 2 år. 
Jens Peter Gjørup genvalgtes som bestyrelsesmedlem efter kampvalg med Jørgen Nielsen.'Som suppleanter til bestyrelsen for 1 år valgtes Ejnar Byskov og Jørgen Nielsen som hhv. 1. og 2. suppleant. Dirigenten opfordrer tilat suppleanter evt deltager i bestyrelsesmøder.
Rune Kristiansen og Knud Mogensen blev valgt som revisorsuppleanter for 1 år.


Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email:

Hanne Kjær 07.09.2021 06:40

Hvor bliver referat fra generalforsamling 2021 af ??

| Svar

Nyeste kommentarer

11.08 | 22:47

Hejsa

Kan man få strøm lagt ind i haven. ?

30.07 | 04:23

Hej
Alle haver der er til salg vil stå under Haver til salg samt i tavlen ved Fælleshus. Der kommer snart 2 haver til salg der er ved at blive vurderet.

27.07 | 15:27

Jeg søger en kolonihave, og jeres forening virker helt perfekt. Kontakt mig endelig, hvis I får en til salg 🙏🏼☺️

21.05 | 08:31

Haver til salg - siden opdateret juni 2021? Nogen til salg nu?