NYT fra bestyrelsen

Afslutning havesæson 2022

AFSLUTNING 2022
Så er det ved at være tid til at slutte havesæsonen for denne gang. Det gør vi traditionen tro, ved at mødes til spisning og lidt at drikke
LØRDAG 22/10 KL. 11.30
i Spejderhuset, som vi venligst igen har fået lov til at låne.
Der vil blive uddelt præmier til de haver, der fik flest point ved den årlige havebedømmelse.
Af hensyn til bestilling af mad, vil der være tilmelding senest 17/10 ved henvendelse til en i bestyrelsen, med angivelse af havenr. samt antal deltagere.
Vi håber at se så mange som muligt til et par hyggelige timer.
Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Vedr. mulig forurening med PFAS i Kolonihaven Ålykke

Vi har nu fået besked fra Herning Kommune vedr. de prøver, der er taget af jord og vand. De viser heldigvis ingen spor af PFAS i jordprøver, men vandprøver viser forekomst der langt overstiger de vejledende grænseværdier.
Vandprøverne er taget fra grundvandsmagasin, der ligger ca. 1,5 m under terræn.
Fødevarestyrelsen har foreløbig udtalt, at der formentlig ingen risiko er ved at spise af dyrkede grønsager mm - men indtil man ved yderligere, fraråder man at gøre det. Som en ekstra forsigtighed.
Derimod vil der kunne være risiko for at frugttræer, der trækker vand lang nede, kan indeholde spor af PFAS i frugterne.
Derfor vil prøverne blive analyseret yderligere, med mulighed for at foretage flere vandprøveboringer længere nede i haverne. Der kan blive mulighed for at foretage undersøgelse af afgrøder, for at udelukke en forurening af disse.
Men som sagt  jorden er ikke forurenet - men grundvandet er - og kun hvis man har ulovlig vandboring og bruger dette til at vande, vil man kunne overføre forureningen til sine afgrøder - og ikke hvis man vander med vand fra vores vandforsyning.
Så en lettelse at konstatere at jorden ikke er forurenet - men desværre er grundvandet. Så nu afventer vi de yderligere undersøgelser, hvor I vil blive orienteret så snart bestyrelsen får besked.
Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til formand, Carsten Alsing, tlf. 21572705
med venlig hilsen'
Bestyrelsen - fredag d. 8. juli 2022

Undersøgelse for mulig forurening.

Vi har nu fået besked fra Herning Kommune, at der d. 25/5 2022 bliver foretaget besigtigelse og jordprøver i Kolonihaven.
'Prøverne vil blive taget på P-pladsen ved Fælleshuset - i Rosenhaven 1 og i Rosenhaven 2.
Der vil blive taget jordprøver, boret og endelig taget vandprøver fra boringer.
Som sagt 1. del er 25/5-2022 
2. del. Filtersatte boringer i tiden 13. - 15/6 2022
3. del. Vandprøvetagning i perioden 21. - 23/6 2022.
De to pgl. haveejere er underrettet herom
'Såfremt der er spørgsmål eller andet hertil er man velkommen til at kontakte undertegnede på hverdage efter kl. 15.30
med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Carsten Alsing
formand H/F Ålykke

FORURENNING V/ÅLYKKE
Vi har nu hørt fra Herning Kommune, Teknik-Miljø, om den undersøgelse af vores haveforenings mulige forurening.
Det blev oplyst, at vi inden for 1 mdr. bliver kontaktet af et konsulentfirma, der skal stå for at tage prøver af jorden.
Vi bliver orienteret om hvor i haveforeningen undersøgelserne skal foretages, så vi kan kontakte de enkelte berørte haveejere herom - og for at få adgang til haverne.
Efter jordprøverne vil der gå ca. 1 mdr før der foreligger et resultat af disse.

Vi håber på jeres foreståelse hertil, og vil igen orientere jer, såfremt der kommer yderligere oplysninger.
med venlig hilsen
Bestyrelsen
Herning d. 8. maj 2022

Ref. fra generalforsamlingen i H/F Aalykke 30/3 2022
Formand Carsten Alsing bød de øvrige 42 fremmødte fra 30 haver samt kredsformanden Solveig Andersen velkommen.
Knud Mogensen valgtes som dirigent og Frede Rasmussen som referent.
Formanden indledte sin beretning med et øjebliks stilhed for at mindes Poul Erik Pedersen, som er død siden sidst. Siden sidste generalforsamling i juni, er der ikke sket så meget. Der har været 4 salg og været en afslutning hvor 26 deltog. Der er ikke noget nyt om PFAS-forureningen ud over at kommune har rykket Miljøstyrelsen, som skal tage jord- og boreprøver i udvalgte haver. Resultat heraf foreligger først i sommer - måske først i efteråret. Salg af haver er derfor midlertidigt stillet i bero.
Kasseren fremlagde regnskabet for 2021, som godkendtes.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Foreningens budget for 2022 godkendtes. Heri er afsat en større udgift til at gøre noget ved Fælleshuset som nyt tag og udvidelse.
Carsten Alsing genvalgtes som formand for 2 år.
Ejnar Byskov og Jørgen Nielsen genvalgtes som suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Som revisorer genvalgtes Martinus Nielsen for 2 år og Christina Jensen nyvalgtes for 1 år. Rune Kristiansen og Knud Mogensen modtog genvalg som revisorsuppleanter for 1 år.
Der mangler personer til vurderingsopgaver i hele havekredsen. Trods kredsformandens forklaring om opgaven og havens nuværende vurderingsfolks (Kirsten Jensen og Else Thomsen) begejstrede omtale af et spændende job meldte ingen sig. Kirsten og Else fortsætter dog.
Er man interesseret kan man efterfølgende melde sig til at komme med ud som føl før man tilmelder sig jobbet, som kræver et mindre kursus og iøvrigt giver et mindre honorar.
Under evt. berørtes afbrænding af haveaffald og fritgående høns.
Underskrevet af
Formand, Carsten Alsing
Dirigent, Knud Mogensen
Referent, Frede Rasmussen

GENERALFORSAMLING 30/3 2022 

Husk generalforsamling d. 30/3 2022 kl. 19.00 i Spejderhytten.
Medlemmer har fået tilsendt indkaldelse m.m. og bedes give besked til bestyrelse om deltagelse - af hensyn til bestilling af smørebrød mm.
Alle medlemmer er velkommen og vi glæder os til at se jer alle igen.
på snarlig gensyn
mvh
Bestyrelsen

Juridiske spørgsmål fra medlemmer

Hej
Efter mail fra Kolonihaveforbundet - er det blevet pålagt os flg:
Hvis medlemmer i haveforeningen har spørgsmål af juridisk karakter - skal disse sendes til bestyrelsen i haveforeningen - der med påtegning sender det videre til Kredsen - hvis der er lokale ting for vores forening der gør sig gældende - og Kredsen påtegner den videre til Kolonihaveforbundet med bemærkninger.
Dette pga. at der er flere tilfælde, hvor jurister i Forbundet har svaret på direkte henvendelser - uden at kende til de enkelte foreningers regler og love.
Lidt besværligt - men skulle sikre at juristerne har bedre mulighed for at give et korrekt svar.
mvh
Bestyrelsen

HJÆLP.......
Vi mangler vurderingsfolk til vurdering af haver i forbindelse med salg..
I dag er det sådan at man ikke kan vurdere i egen haveforening - men bliver kontaktet fra Kredsen når en vurdering skal laves. 
Der vil blive afholdt kursus - så man er klædt godt på - og man vil komme ud med nogle der har prøvet det før..
Det er spændende - og man ser andre haveforeninger - og møder en masse dejlige positive mennesker.
Så ring/skriv - så snakker vi om det - og I kan blive tilmeldt et kursus..
med venlig hilsen og på genhør
p.b.v.
Carsten Alsing, formand

VANDMÅLERE..
Vi har i bestyrelsen besluttet at der bliver lukket for vandet i week-enden 
13-14 NOV
hvorfor I bedes give os adgang til haverne for nedtagning af vandmålere.
Målerne bliver aflæst ved nedtagning - og danner grundlag for vandregnskabet hvorfor vi skal have alle vandmålere til aflæsning og opbevaring.
med venlig hilsen'
Bestyrelsen

AFSLUTNING 16/10-21
Så nåede vi til dagen, hvor vi pr tradition holdt vores afslutningsfest.
Det foregik i Spejderhytten, som vi med glæde har fået lov til at låne.
Der deltog ialt 24 - som fik en dejlig platte mm fra Fruehøjslagteren. 
Inden var der uddeling af præmier vedr. havevurderinger.
1. præmien gik til Rosenhaven 14, 2. præmien til Aahaven 43 og endelig havens præmie til Rosenhaven 16.
Efter et par hyggelige timer gik vi til Fælleshuset hvor vores flagmand nedtog flaget for sidste gang i denne sæson.
Vi ønsker alle et rigtig godt efterår og en god vinter, indtil vi alle ses igen når haverne åbner igen i 2022.
Bestyrelsen

Afslutning sæson 2021
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal sige farvel til sæson 2021.
Vi afholder derfor afslutning i Spejderhytten lørdag d. 16/10 kl. 12.00, hvor foreningen vil servere en lækker platte med øl, snaps og sodavand.
Vi skal derfor bede om, at I tilmelder jer senest d. 11. oktober - enten ved henvendelse til bestyrelsen eller ved seddel i postkasse ved Fælleshus.
Tilmelding vil være bindende.
Ud over, at vil ønsker at have en hyggelig dag sammen - vil der være overrækning af præmier i forbindelse med havevurderinger..
Så vi håber at I alle vil møde op og deltage.
Vi vil afslutte ved Fælleshuset hvor vores flagmand, Jørgen, vil nedtage flaget for i år-.

HUSK - tilmelding SENEST 11. OKT 2021
Mvh
Bestyrelsen

Kære alle i Kolonihaven Aalykke
Jeg har sat mit hus til salg, og kan derfor ikke mere være formand.
Jeg takker for jeres tillid i det sidste år.
Der vil blive indkaldt til generalforsamling først i juni, hvor den nye formand skal vælges.
Hilsen Bente

Bestyrelsesmøde den 23.7.20
1. Renovering af Aahaven
     den 5.8 bliver Aahaven renoveret, huller bliver fyldt op og vejen kommer til at hælde så regnvand kan løbe af.
2. Vedligeholdelse af fælleshus
Hækken runde om fælleshuset bliver fjernet, og der lægges store sten i stedet, hus og udhus skal males, der indkaldes til arbejdssøndeg den 16.8.20, se opslag i opslagstavlen og på FB.
3. Solgte huse:
Rosenhaven 26 og Irishaven 6 er solgt
4. Huse til salg:
se huse til salg
Deltagere i mødet
Jens Peter, Frede og Bente

Generalforsamling i H/F Aalykke

Den udsatte generalforsamling er nu fastsat til afholdelse onsdag 24/6 2020 kl. 19.00 i Multihuset, Brændgårdvej 81.

Dagsordenen er den samme som tidligere udsendte blot med tilføjelsen, at Carsten ikke genopstiller som formand.

Under hensyn til lokaleforhold/afstandsholdelse ønskes tilmelding om antal deltagere modtaget senest fredag 19/6 ved henvendelse til bestyrelsen:


Carsten       21 57 27 05

Jens Peter  42 70 13 28

Frede          26 29 42 88
Sæson 2020..

Selv i vores kolonihaveforening kan vi mærke, at alt ikke er som det plejer at være..
Vi har dog startet den nye sæson op - uden vores normale morgenkomsammen med kaffe og rundstykker. Jørgen fik alene hejst flaget for første gang i år, for at markere at nu er det forår.

Der er kommet vand i alle haver. Man bedes venligst bemærke om vandmåler virker ved aftapning - for at man kan blive registreret for det rigtige forbrug. 
Så ret henvendelse såfremt en vandmåler ikke skulle virke..

Toilet i Fælleshus vil være lukket i en periode - da vi ikke kan foretage den nødvendige rengøring efter hvert besøg...
Der er mulighed for tømning af eget tørkloset ved Fælleshuset ved siden af toiletdør - hvor der er udslagskumme og vand.

Vi ønsker alle en rigtig god sæson - og håber alle vil nyde det - mens man alligevel holder afstand til andre - så vi hurtigere kan komme af med den virus.

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING..
Al sund fornuft samt efter anmodning fra Kolonihaveforbundet har gjort at vi i bestyrelsen har valgt at udsætte Generalforsamlingen d. 24 marts til senere.
Vi vil oplyse en dato når vi mener det er forsvarligt.
Så altså - INGEN GENERALFORSAMLING D. 24.MARTS 2020.

Men husk - kig til jeres haver når I har muligheder - flere huse mm har lidt skade efter div. storme..
 Med venlig hilsen
Bestyrelsen

OPHØR i snedkerfirma Ikast

Billige materialer til havehuse mm

Har fået oplyst at der er ophør fra nedlagt snedkerværksted, med flere gode ting til havehus - vinduer mm. -
Der er åbent mandag - tirsdag og onsdag 9/3 til og med 11/3 - på adr.
 
 Grøddevej 16, 7430 Ikast
tlf. 20481000

Mulighed for et godt køb.

Afslutning 2019
Så fik vi afsluttet sæson 2019, hvor 24 deltog til spisning og hygge.
Dejligt at se at så mange deltager. selvom vi gerne ser at endnu flere kommer..
Vandmålere er nu nedtaget - også fra de haver hvor der IKKE har været låst op.
Det gør det lidt mere besværligt, men vi er nødt til at få målerne ned - både for at aflæse forbrug samt for at undgå de går til pga frost.. Frosten har vi dog været forskånet meget for.. og kun 2-3 målere er gået til. De vil blive fornyet når de igen sættes op til foråret.
Vi skal derfor anmode om at man holder øje med hvornår målerne igen sættes op, da vi gerne skal have adgang til haverne..
Gennem vinteren ser vi gerne at I holder øje med jeres egen haver - og også skæver ind til andres haver - og giver besked hvis man bemærker noget der ser underligt ud. Det kan være med til at forebygge indbrud og tyveri.
Herfra vil vi ønske alle i Ålykke et rigtig godt nytår og på gensyn i 2020.
Bestyrelsen

Afslutning 2019


Så nærmer vi os d. 19. okt. hvor vi har afslutning for denne sæson.
Vi mødes i Fælleshuset d. 19. oktober kl. 12.00, hvor vi håber at få et par hyggelige timer sammen.
'
Der vil som sædvanligt blive serveret lidt god mad samt lidt at skylle ned med.'
'Der vil desuden blive uddelt prævier fra Kolonihaveforbundet til de 2 haver, der fik flest point til havebedømmelsen, samt havens præmie fra Haveforeningen til nr. 3.

Vi skal derfor bede jer om at tilmelde jer med navn, havenr og antal og lægge sedlen i postkassen ved Fælleshuset SENEST 15. oktober, af hensyn til bestilling af mad.

Vi håber at rigtig mange vil møde op.

                                      Bestyrelsen

Hej alle.
Så er efteråret så småt ved at indfinde sig, også i Ålykke..
Bestyrelsen har derfor d.d. opsat afspærring på både p-plads og stykket ved blomsterkummen, for at undgå at få det hele ødelagt - samt forhindre at flere sidder fast i det bløde underlag.. Det bliver indtil det igen er muligt at holde parkeret på P-pladsen uden at synke i. Håber alle forstår hvorfor.-

Fra dato er der indført nye regler vedr. ansøgning om byggeri, ombygning og lign. Man skal nu indhente ansøgningsskema hos bestyrelsen. Skemaet er udfærdiget sådan, at det følger hele byggeriet fra start til slut, og endelig ender hos Herning Kommune, Tek. Forvaltning, hvor det vil blive registreret i BBR.
Ansøgningen skal udfyldes og afleveres til bestyrelsen, der gennemser og godkender denne, og giver tilladelse til opstart af byggeri.Man får en frist på 2 år til at færdiggøre byggeriet. Det skal efterflg. godkendes og opmåles for at konstatere at mål er iflg. tegning. 

Afslutning af 2019

Vi nærmer os datoen for afslutning, 19. okt. 2019 i Fælleshus, hvor vi igen vil byde på lidt godt at spise og lidt at skylle ned med.  Der vil blive opsat besked i tavlen - og man skal tilmelde sig til spisning.

mvh
Bestyrelsen

Havevandring 2019

Så fik vi afholdt havevandring med havekonsulenten.
Der deltog 25 og vi gik gennem hele havekolonien - og var inde i de haver, hvor der enten var flag ude eller havelågen stod åben.
Efterfølgende var vi i Fælleshuset, hvor havekonsulenten fortalte om div. ting, han havde observeret under turen. Vi fik endda ros - da han syntes haverne så bedre ud end sidste år. Selvom der stadig er nogle, der godt kunne gøre lidt ekstra ud af det. Vi fik mange gode råd og vejledning. Og efter 1 1/2 time sluttede vi og tog hver til sit, flere fyldt med mange gode råd.
Så vi kan kun opfordre til at man møder op og deltager - og får gode råd af en fagmand.

Bestyrelsen

VAND.

Så er der igen åbnet for vandet ... Husk at lukke for stophanen ved måleren når haven forlades.. I tilfælde af brud på slange eller andre tilslutninger inde i haven.. 
med venlig hilsen
Bestyrelsen

ÅBNING af sæson 2019

Husk det er på søndag d. 14. i Fælleshuset kl. 10.
Der bliver serveret kaffe og rundstykker når flaget er hejst..
Mød op - men giv gerne besked om hvor mange - af hensyn til bestilling af rundstykker mm.

Vand:
Der er stadig haver der ikke har været til gængelige - for opsætning af vandmålere.. Ret henvendelse og aftal tid - så alle kan få monteret denne. Vi åbner alligevel ikke før alle er monterede.'
Vi venter dog lige på at nattefrosten slipper sit tag - hvilket vi håber snart sker.
med venlig hilsen
Bestyrelsen

Så er sæsonen 2018 aflsluttet officielt, selvom mange selvfølgelig stadig er i haverne , både for at gøre den vinterklar samt for at nyde det.
Vi mødtes i lørdag d.20.okt i Fælleshuset kl. 11.30, ialt 20 mødte op, hvor vi fik et par gode timer med hyggesnak, mens der blev indtaget god mad med en øl og en snaps, og sodavand.. og sluttede dagen af med en kop kaffe. En rigtig hyggelig dag, hvor vi håber flere vil tilslutte sig næste år.

Da sæsonen nu er afsluttet vil der snart blive lukket for vandet. Vi vil vente med det til vi ser de første tegn på nattefrost. Så bliver der opsat seddel i TAVLEN med oplysning om hvornår der lukkes. Så skal vandmålerne tages ned, og dette gøres ved bestyrelsen, da disse skal aflæses. Man bedes derfor have haven åbent - eller aftale tidspunkt for hvornår det er muligt at komme ind i haven.
Vel mødt til næste sæson.

Bestyrelsen

Afslutning 2018

Afslutning 2018
Så nærmer vi os tiden hvor vi officielt lukker denne sæson ned.
LØRDAG d 20. OKT kl. 11.30 mødes vi i FÆLLESHUSET
til hvor Jørgen tager flaget ned for sidste gang i år.
Derefter vil der være lidt mad og drikke. 
Man bedes tilmelde sig ved at lægge seddel i postkassen med angivelse af 
havenr. hvem der kommer og hvor mange.
Tilmelding skal helst være inden 18. okt.. af hensyn til bestilling af mad.
Det vil være næsten samme menu som sidste år, med lidt lunt og lidt godt til et stykke rugbrød.
Vel mødt..
Hilsen
Bestyrelsen

Havesæson 2018 ..

GENERALFORSAMLING HAVEFORENING ÅLYKKE
Indkaldelse til generalforsamling onsdag 14. marts 2018 kl. 19.00 i Beboerhuset H.P.Hansensvej 50, (v/REMA 1000)

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
                  2.  Formandsberetning
                  3. Foreningens regnskab og budget.
                  4. Valg:
                      a. Formand (Carsten Alsing)
                      b. 2 suppleanter til bestyrelsen (p.t. Jørgen Nielsen og Tove 
                          Nielsen.
                      c. 2 revisorer for 2 år (pt. Martinus Nielsen og Poul Nielsen)
                      d. 2 revisorsuppleanter for 1 år (pr. Jan Kristensen og Tove 
                          Nielsen.
                       e. 1 vurderingsudvalgsformand for 2 år (pt Poul Mikkelsen)
                       f. 1 vurderingsmnedlem for 1 år ( pt. Jan Kristensen)
                   5. Indkomne forslag
                   6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres til Carsten Alsing, Ydunsvej 33 L, st, Herning senest 5 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt
Bestyrelsen

Generalforsamling Haveforeningen Ålykke .
Onsdag 14. marts 2018
Referat:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Knud Mogensen, Rosenhaven 5.
Knud blev enstemmigt valgt, og takkede for valget. Indledte med at oplæse dagsordenen.
Konstaterede at der var indkaldt rettidigt, hvilket ingen havde indvendinger mod.
2. Formandens beretning. Formanden, Carsten Alsing, bød velkommen. Der var i 2017 ejerskiftet 14 haver, og endnu 4 til salg. Fra sidste generalforsamling, har vi prøvet med fast mand til pasning af fællesarealer, hvilket var til alles tilfredshed. Bestyrelsen gav Vagn gratis haveleje for det. Stadig haver, der trænger til en ekstra omgang. Dette gælder hæk og ukrudt i hæk til nabo. Bestyrelsen retter igen henvendelse til de pgl.
Gennemgang af skrivelse fra kommunen vedr. gældende regler, mht størrelse af bebyggelse, ligesom det blev oplyst, at hvis der var indlagt vand i huset, skulle der være godkendt afløb, godkendt af kommunen. Gælder ikke ved udekøkken. Ellers godkendte opsamlingstanke.
H/F Godthåb, som vi harft ejerandel i, har vi underskrevet overdragelsespapirer, så vi fremover ikke hæfter for noget økonomisk derfra.
Henvises til ny hjemmeside i Kolonihaveforbundet, med mange gode og nyttige oplysninger.
Der anmodes om, at man lukker for stophanen til vand, når haven forlades. Der bruges en del tid på at gennemgå haverne, når Herning Vand oplyser om konstant forbrug døgnet rundt.
Endelig skal der igen bedes om, at man oplyser om ændring af bopæl, e-mail og tlf. til bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Foreningens regnskab og budget.
Kasserer, Frede Rasmussen, oplyste at der ikke var specielle ting der skulle fremhæves, og bad om kommentarer til både regnskab og budget. Der blev forespurgt om indtægter ved salg af haver. Kun indmeldelsesgebyr kr. 500 intet yderligere.
Både regnskab og budget blev godkendt.
4. Valg:
a. Formand, pt Carsten Alsing, modtager genvalg.Blev genvalgt.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen, pt Jørgen Nielsen og Tove Nielsen - blev begge genvalgte.
c. 2 revisorer for 2 år, pt. Martinus Nielsen og Poul Nielsen, blev begge genvalgt.
2. 2 revisorsuppleanter for 1 år, pt. Jan Kristensen og Tove Nielsen. Jan var ikke modt, og Bente Schleicher, Aahaven 1, blev valgt og Tove Nielsen genvalgt.
e. Vurderingsudvalgsformand for 2 år, pt Poul Mikkelsen. Modtog genvalg såfremt der blev valgt stabile vurderingsfolk, så vurderingen kunne foretages korrekt. Efter valg af nye vurderingsfolk modtog Poul genvalg.
f. 1 vurderingsmedlem for 1 år, pt. Jan Kristensen. Jan var ikke mødt op, valgt blev Knud Mogensen og Jens Peter Gjørup. Martinus Nielsen modtog genvalg. Så vurderingsudvalg fremover består af 4 personer, efter ønske fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag:
Forslag fra Mikael Møller: Forbedring af vej Irishaven.
Formanden oplyste, at alt havde været vådt, og henstillede derfor at man kørte med forsigtighed både på veje og p-plads i den våde periode.
Grus på p-plads: Formanden oplyste, at man i steddet ville forsøge at bore huller i p-plads for at lede overfladevand væk, ventede på erfaringer fra Ebbe, Høgehaven 1, der havde gjort det i sin have.
Facebook side forebedres. Formanden oplyste, at Facebook siden var opstartet af private og ikke haveforeningen.
6. Eventuelt.
Bestyrelsen anmodede om oplysning af både tlf.nr. samt e-mailadr, da det ville gøre det lettere at udsende oplysninger til medlemmerne.
Hvad sker der med dem, der ikke holder deres haver? Formanden oplyste at bestyrelsen ville tage fat på problemerne og sørge for at evt. træer, der gik ind over naboskel blev beskåret af pgl. medlem, ellers af bestyrelsen.  Færdselstavler opsat på havelåger ville blive fjernet, helst af ejeren selv, ellers af bestyrelsen. Ligeså hvis et træ vælter over i nabo, erstatningspligt?
 Undersøges.
Der kom ikke yderligere hvorfor der blev takket for fremmødet.
ref.v/Pernille og Bettina.

Til Havefolket.

Så er det sidste udkald mht at få klippet hækken. Såfremt dette ikke sker vil Foreningen få hækken klippet og regning vil blive sendt til ejeren. 
Har nogen problemet med at få klippet hækken, er man velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, som vil kunne være behjælpelig med at få den klippet.
med venlig hilsen
BestyrelsenSALG af haver.
Det skal oplyses, at ingen haver kan sælges - sættes til salg - uden at bestyrelsen er orienteret. Ethvert køb skal godkendes af bestyrelsen - ligesom der skal ske en vurdering jfr. reglerne - af haven/huset - inden salg kan ske.
Bestyrelsen


SOLSIKKER...

Så er det nu der bliver målt solsikker til konkurencen - på tavlen stod der opmåling søndag d. 5/9 - hvilket er en blanding af søndag og mandag :-) - vi er begyndt - og tager de sidste - hvor haverne var låst i dag søndag - mandag - hvorefter der bliver sat en seddel i tavlen med resultatet - men dejligt at så mange har sluttet op om det...
mvh
Bestyrelsen

http://Sæson 2016

Generalforsamling 2016
Så fik vi afholdt generalforsamling 2016 tirsdag d. 15/3,  hvor ialt 32 mødte op -hvilket er 23 haver...ikke så mange som sædvanlig - men dog flot.. Referat vil tilgå her senere.. Men det kan oplyses, at bestyrelsen fortsætter med Carsten Alsing som formand- Frede Rasmussen  som kasserer og Gitte Lambæk som næstformand.
Der blev vedtaget ændrig af vedtægter - iht Kolonihaveforbundets standardvedtægter. Disse skal så vedtages endelig på en ekstraordinær generalforsamling - som vi håber bliver d. 10. april - samtidig med åbning af havesæsonen. Der udsendes indkaldelser..
Der blev endvidere vedtaget at der afholdes en konkurrence i  år - Hvem kan fremavle den højeste solsikke ?? Der vil på opslagstavlen blive opsat tidspunkt for afslutning af konkurrencen. Præmien til den højeste solsikke vil være en præmie til en værdi af kr. 500.
Vel mødt til en ny og rar sæson 2016
Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Der har i dag, søndag d. 10. apr. været afholdt ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af standardvedtægter. 
Inden blev flaget hejst ved Jørgen Flagmand for igangsætning af sæson 2016.

Ialt 20 haver mødte op - med næsten 40 deltagere. Vedtægter blev vedtaget.
Der var derefter kaffe og rundstykker - og det var flere end vores nuværendeæll hus kunne rumme - hvorfor vi har ønske om en udvidelse af Fælleshuset... P.Vi er glade for at så mange mødte op - og håber at det vil fortsætte ved kommende arrangementer.
P.S. Der er nu åbnet for vand - så hold øje med utætte haner mm og giv besked så hurtigt som muligt. Og husk - LUK for vandet når I forlader haven hver dag.

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sæson 2016

Da vi nu er kommet godt i gang med den nye sæson og vejret er med os, synes vi at der skal ske lidt mere i haverne. Mange er godt i gang - men der er endnu en del der nok kunne gøre lidt mere ved det - især omkring hækkene til haverne. Det er det første indtryk man får - og det kræver ikke så meget.. Lidt sort jord - ser både pænt ud og er godt for hækkene.. Græsset udenfor haverne skal også slås - ligeså de veje hvor der er midterrabbat med græs.. Det pynter ...
Så vi ønsker alle en rigtig god sommer.
med venlig hilsen
Bestyrelsen

| Svar

Nyeste kommentarer

11.08 | 22:47

Hejsa

Kan man få strøm lagt ind i haven. ?

30.07 | 04:23

Hej
Alle haver der er til salg vil stå under Haver til salg samt i tavlen ved Fælleshus. Der kommer snart 2 haver til salg der er ved at blive vurderet.

27.07 | 15:27

Jeg søger en kolonihave, og jeres forening virker helt perfekt. Kontakt mig endelig, hvis I får en til salg 🙏🏼☺️

21.05 | 08:31

Haver til salg - siden opdateret juni 2021? Nogen til salg nu?